logo

 

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u bij GrafsteenDIREKT een order plaatst, dan verzoeken wij u het volgende:

Gaarne 50% van het totaalbedrag overmaken op het moment dat u de getekende orderbevestiging aan ons terugstuurt
en de overige 50% van het totaalbedrag overmaken binnen 8 dagen na plaatsing van het door u uitgekozen grafmonument.

De gemiddelde levertijd van een grafmonument bedraagt ca. 12 weken.

Leveringsvoorwaarden GrafsteenDIREKT

Algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Definities Natuursteen: Gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen. Natuurstenen bouwwerken: Werken waarin natuursteen of natuurstenen composieten zijn verwerkt. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met GrafsteenDIREKT een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.2 Aanbiedingen door GrafsteenDIREKT, overeenkomsten tussen GrafsteenDIREKT en de opdrachtgever, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door GrafsteenDIREKT van de hand gewezen.

Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN

2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de opdrachtgever. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

2.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van GrafsteenDIREKT binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt.

2.3 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.2 Genoemde prijzen op de website (www.GrafsteenDIREKT.nl) of in brochures zijn altijd onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Opdrachtgever kan zich nooit beroepen op de genoemde prijzen.

3.3 Genoemde prijzen zijn indicatief. GrafsteenDIREKT behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken. Redenen hiervoor zijn ondermeer duurdere inkoopprijzen

3.4 GrafsteenDIREKT behoudt zich het recht voor om prijzen op te hogen met extra kosten voor betonfundering.

3.5 GrafsteenDIREKT behoudt zich het recht voor om prijzen op te hogen met extra kosten voor plaatsing.

Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT

4.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

4.2 GrafsteenDIREKT is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

4.3 Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.

4.4 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.

4.5 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.

4.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.

4.7 Het spreekt voor zich dat GrafsteenDIREKT een zo realistisch mogelijk beeld tracht te geven van kleuren en structuren op al haar reclame-uitingen. De getoonde afbeeldingen zullen echter te allen tijde afwijken van de werkelijke kleuren. Dit heeft ondermeer te maken met lichtinval, fotokwaliteit, e.d. Hiervoor accepteert GrafsteenDIREKT geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, in casu een ondertekende opdrachtbevestiging, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van GrafsteenDIREKT.

5.2 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient GrafsteenDIREKT schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij GrafsteenDIREKT een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. GrafsteenDIREKT is bij overschrijding van de levertijd, behalve in geval van overmacht, verplicht de schade van de opdrachtgever te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.

5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de opdrachtgever alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend GrafsteenDIREKT heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de GrafsteenDIREKT een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

5.4 Wanneer een grafmonument of delen daarvan als gevolg van het uitblijven van de benodigde gegevens van de opdrachtgever niet kan of kunnen worden geleverd en langer dan 6 maanden moet worden opgeslagen is de opdrachtgever verplicht de kosten hiervan te vergoeden.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 GrafsteenDIREKT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: -onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de opdrachtgever of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; - onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever en/of diens personeel en/of andere door de opdrachtgever ingeschakelde personen.

6.2 GrafsteenDIREKT is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de opdrachtgever of derden, buiten GrafsteenDIREKT om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt GrafsteenDIREKT aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de opdrachtgever of diens opdrachtgever.

6.3 De aansprakelijkheid van GrafsteenDIREKT op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

6.4 Opdrachtgever is uitdrukkelijk gehouden een geplaatst grafmonument na plaatsing gedurende 5 werkdagen onberoerd te laten. Mocht blijken dat dit niet gebeurd is, dan is GrafsteenDIREKT gemachtigd om eventuele schade die hieruit voortvloeit in rekening te brengen bij de opdrachtgever. GrafsteenDIREKT zal in dat geval per gewerkt uur, inclusief eventuele reistijd, Ä 60,- excl. BTW in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 7 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN

7.1 Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen schriftelijk geschieden.

7.2 Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door GrafsteenDIREKT niet meer in behandeling genomen, maar worden gezien als een nieuwe betaalde opdracht.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door GrafsteenDIREKT geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.2 De opdrachtgever geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan GrafsteenDIREKT de geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 9 BETALING

9.1 Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, dient betaling als volgt plaats te vinden: 50% vooruit, direct nadat de goedgekeurde orderbevestiging is geretourneerd en 50% direct (binnen 8 dagen) na plaatsing van het grafmonument.

9.2 Wanneer de opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan GrafsteenDIREKT kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de opdrachtgever zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.

9.3 Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. Opdrachtgever is aan GrafsteenDIREKT een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.

9.4 De buitengerechtelijke kosten die GrafsteenDIREKT moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt, met een minimum van Ä 225,00.

9.5 Iedere betaling door de opdrachtgever dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door GrafsteenDIREKT gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.

9.6 Zonder nadere ingebrekestelling heeft GrafsteenDIREKT het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of sursťance van betaling aanvraagt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd; b. komt te overlijden; c. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 De constructietekeningen, schemaīs, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van GrafsteenDIREKT. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van GrafsteenDIREKT.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart GrafsteenDIREKT voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door GrafsteenDIREKT geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer GrafsteenDIREKT die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die GrafsteenDIREKT door of namens de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11 GESCHILLEN

11.1 Deze algemene voorwaarden, de door GrafsteenDIREKT en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

11.2 Alle geschillen die ontstaan tussen GrafsteenDIREKT en de opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beŽindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door: a. bindend advies van de Geschillencommissie Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement; b. de bevoegde rechter.

11.3 Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 12 Wijzigingen

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.